RUSEN[HABER] : Orta Asya’da büyüyen güç Kazakistan

7 Haziran 2018, 01:07

Asya ile Avrupa arasında en önemli geçiş ülkelerinden birisi olan Kazakistan, doğuda Çin Halk Cumhuriyeti, güneyde Kırgızistan, Özbekistan, batıda Hazar Denizi, Türkmenistan, kuzeyde Rusya ile sınır komşusudur. Yüz ölçüsü bakımından BDT ülkeleri arasında ikinci ve nüfus bakımından ise dördüncü büyüklükte olan Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri içerisinde en büyük coğrafi sahaya 2.717.300 kilometre kare sahiptir. Günümüz Kazakistan’ın da yaşayan 16.8 milyon Nüfusun %53.4’ünü Kazaklar, %30’unu Ruslar, %3.7 Ukraynalılar, %2.5 Özbekler, %2.4’ünün Almanlar, %1.4’ünü Uygurlar ve %6.6’sını diğer milletler oluşturmaktadır.

 

 

 

Eğitim Ekonomi Kazakistan kültür Nursultan Nazarbayev Sovyetler Birliği Toplum

 

Birçok etnik kökeni bünyesinde barındıran Kazaklar, tek bir ulus olarak oluşma yolunda uzun ve zor bir evrim geçirmişlerdir. Karahanlı ve Altınordu devletlerinin Türk hakanlıklarını oluşturan Türk boyları temelinde oluşan Kazaklar, Avrasya’nın zengin kültürü ve uygarlıklarının tümünü barındırmıştır. Çarlık Rusya ve ardında Sovyet rejimi güdümünde kalan Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra devletleşerek ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanda da bağımsızlık rolünü kazanmaya çalışmıştır. Bir yandan ulusal zulmün yok olması, siyasi eşitlik, bilim alanında büyük başarılar, ulusal bilim akademisinin kurulması, sanayileşme, kentleşme, halk ekonomisinin değişik alanlarında kadro yetiştirilmesi gibi ilerlemelere karşın Sovyet sistemine karşı direnç göstermiştir. Bu bakımdan Kazakistan’ın Orta Asya’daki jeopolitik ve jeostratejik konumu önemlidir.

 

 

1.Kazak Adının Kökeni ve Dili

Kazak kelimesi hür, müstakil, yiğit, cesur, mert, asker anlamına gelmektedir.  Kazak terimi yazılı bir kaynakta ilk kez Memlüklüler tarafından Mısır’da 1245 yılında bir Arapça-Kıpçakca sözlüğünde, “özgür gezen” anlamında kullanılmıştır. Türklerin bir boyu olarak karşımıza XV. Yılında çıkmıştır.

Kazak kavramı “kay” ve “sak” kabilelerinin birleşik adı olduğu ve bu ad ile tarih sahnesine ilk olarak çıktıkları ileri sürülmektedir.

Kazak dili Türk dilinin bir şivesi olup, Türk şivelerinin şimali-garbi(kuzey-batı) Kıpçak grubuna dahil bulunmaktadır. Türk birliklerinde en geniş sahayı işgal eden Kazak şivesi diğer şiveler ile karşılıklı etkileşim sonucu meydana gelen cüzi ağız farklılıkları dışında ses, ek, kelime hazinesi bakımından, bir birlik teşkil etmektedir. Kazak kavminin hayat şartları içinde serbest bir gelişme gelişme imkanı bulmuş, ne yazı dili ne de yazı kaideleri baskısına maruz kalmamıştır. Arapça ve Farsça’nın tesiri, Orta Asya ile Anadolu ile mukayese edilemeyecek derecede azdır. Kazakça’ya geçmiş olan yabancı kelimeler ancak kulak vasıtası ile girmiş olduğundan bunlar Kazak ses kaidelerine uymuş bulunmaktadır.

Kazakistan Cumhuriyetinin, resmi dili olan Kazak dili Kazakistan, Doğu Türkistan, Moğalistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile değişik ülkelerde dağınık olarak yaşayan Kazaklar tarafından konuşulmaktadır. Kazaklar, 1929’a kadar Arap, 1929-40 yılları arasında Latin, 1940 ‘dan sonrada Kiril harflerini kullanmışlardır. 1991’de bağımsızlıklarını kazanmakla birlikte bazı aydınlar Arap alfabesine dönülmesini, bazıların ise diğer Türk halkları ile ortak bir alfabenin belirlenmesini istemişlerdir. Günümüzde çoğunlukla Kiril alfabesi kullanılmakla beraber Latin harflerine dayanan bir alfabe üzerinde de çalışılmaktadır.

 

 

2.Kazakistan Coğrafyası ve Demografik Yapısı

Kazaklar, coğrafi olarak Asya’nın Avrupa ile birleştiği yerde bulunan ve doğuda Altay Dağlarından Batıda Hazar denizine kadar uzanan ve toplam alanı 1.049.150 metrekare tarihi topraklarda yerleşiktir.

Kuzeyde Rusya, güneyde Özbekistan ve Türkmenistan, doğuda Çin ile komşudur. Baş şehri 1998’de itibaren Astana’dır. Eski başşehri Almata’dır. Önemli şehirleri Almata, Çimkent, Terez, Karaganda’dır. Kazakistan toprakları doğu ve güneydoğudaki dağlık alanlar bir tarafa bırakılacak olursa 1/3 düzlük, ovalar ve platolardan oluşur. Güneybatıda Hazar çöküntüsü, güneyde Üstyurt yaylası bulunur.

Hazar ve Aral gölleri dışında Balkaş, Alagöl, Tengiz, Sasık Gölü, Gusmırık, Markagöl ve daha birçok göl bulunmaktadır. Kazakistan’da irili ufaklı birçok akarsu bulunmaktadır. En büyükleri İrtiş, Işın, Çu ve Nura’dır.

Kazakistan iklimi çok serttir ve kara iklimi hüküm sürmektedir. Yaz ile kış arasında sıcaklık önemli farklılıklar gösterir. Kazakistan’da genelde bozkır hakimdir. Kuzeyden güneye doğru gidildikçe çöller başlar.

Günümüz Kazakistan nüfusu 16.8 milyondur. Bunun %53.4’ünü Kazaklar, %30’unu Ruslar, %3.7’sini Ukraynalılar, %2.5’inin Özbekler, %2.4’ünü Almanlar, %1.4’ünü Uygurlar, %6.6’sını diğer milletler oluşturmaktadır. Günümüzde Kazakistan dünyanın en fazla göç alan 9. ülkesi olup, en fazla göç veren 7. ülkesidir.

 

 

3.Çarlık Rusya’sı Dönemi Kazakistan

XVII. Ve XVIII. yüzyıllar da Ruslar Türkistan sahasında önemli işgallerde bulundular. 1821 yılında Rusya’nın çıkardığı “step kanunu” ile bütün Kazak bozkırlarının doğrudan doğruya Rusya’ya ilhakı, halk arasında galeyan ve uzun yıllar süren isyanlara sebep olmuştur. 1731’de Kazakların Küçük Orduları, 1734’te Orta Orda ve 1738’de Büyük Ordaları Rus hakimiyetine boyun eğdi. Kazakların birbirinden ayrılmaları ve parçalanmaları Kazak Türklerinin birliğini tehdit ettiği kadar Rusların işgalini kolaylaştırmıştı. Rus hakimiyetinin tesisi yavaş yavaş ve akıllıca gerçekleştirildi. St. Peterburg’daki yönetim Kazaklara vatandaş statüsünü asla vermedi.

1756 yılında Yayık Nehri’nin sağında uzanan verimli topraklara Kosaklarla bir kısım Rus göçmenini yerleştirmeleri, ağır vergiler toplamaları, Kazak Türkleri’nin öfkesine daha sonra ise isyana yol açmıştı. Özellikle Orta cüz Han’ı Abılay bu sırada hem Rusya’ya hem de Çin’e başkaldırmış, 1783’te Sırım Batum önderliğinde Batı Kazakistan’da bir ayaklanma başlamış beş yıl süren bu ayaklanmayı Ruslar zorlukla bastırmışlardır.Küçük Cüz’de milli ayaklanma bir Rus taraftarı olan Cihangir Han’ın halka ait otlakları bazı şahıslara satması ve yeni Rus kalelerin yapımı üzerine çıktı. Küçük Cüz’de Rus baskıları devam ederken Orta Cüz’de Kazakların verimli topraklarını alıp, halka ağır vergiler koydular, ödenmeyen vergilere karşılık da hayvanlarını aldılar. Bunun üzerine Orta Cüz’de de bağımsızlık hareketlerinin en büyüğü Abılay Han’ın torunu Kenasarı tarafından başlatıldı ve tam on bir yıl sürdü. Kenasarı Han Kazak Hanlığını yeniden kurmak niyeti ile kendine tabi olan Kazaklar ile büyük bir ordu kurdu.

Kenasarı Han Orta Cüzde hanlık sisteminin yeniden tesisine izin verilmesi, Ruslar tarafından işgal edilen Kazak topraklarının boşaltılması, stratejik noktalarda yapılan kalelerin yıkılması ve gasp edilen hakların geri verilmesini istedi. Ruslar bu istekleri reddettiler. Kenasarı yeni müesseseler kurdu, teşkilatlanmayı tamamladı. Hanlık sistemini tesis edip kabile reislerinden bir aksakallılar meclisi oluşturdu. Rus ticaret kervanlarının Kazak topraklarından geçişini yasakladı. Şiddetli bir mücadele sürdürdü.

Kenasarı, Ruslara karşı sürdürdüğü mücadeleyi bütün çabalarına rağmen üç cüze yayamadı. Küçük ve büyük cüzde yaşayan Kazak Türkleri, ona bu mücadelede gerekli desteği vermedi. Kenasarı, Buhara ve Hive Hanları tarafından Kazakların Hanı olarak tanındı. 1847’de Kenasarı, Kırgızlar tarafından öldürülünce, Kazak Türklerinin mücadeleleri de zayıfladı. Rus Çarı I.Nikola 22 Haziran 1854’te bir ferman çıkararak bütün Kazak topraklarının Rusya hakimiyetine geçtiğini ilan etti. Ancak bazı boy beyleri Rus hakimiyetini reddederek mücadeleyi sürdürdüler.

Rusların baskıcı yönetimleri ve Rus göçmenlerin iskanı Kazaklarda yeniden milli şuurun uyanmasına yol açtı. 1916’da başlayan ayaklanma bütün ülkeye yayılır. Rusya da iki Bolşevik İhtilali ile ayaklanma yeni bir safhaya girer. 1917 başlarında Ak-Tübe, Ural ve Orenburg’da toplanan umumi Kazak kurultayı memleketin modern bir ülke olarak teşkilatlanması için mühim kararlar aldı ve Alaş partisini kurdu. Alaş Orda, Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan etti ve Ağustos 1917’de Alihan Bökey idaresinde Kazakistan hüküm

etini kurdu.İç savaşın sona ermesinden sonra 1919’da Kızılordu birlikleri, Kazakistan’ı işgal etmiş ve Kazakistan’ın yerine 20 Ağustos 1920’de Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetini kurdu ve büyük bir asimilasyon siyaseti uyguladı.

 

 

4.Kazak Halkının Bağımsızlık Mücadelesi

SSCB’nin 15 ittifak cumhuriyetinden biri olup esas halkını Türklerin teşkil ettiği Kazakistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ndeki huzursuzluk 16 Aralık 1986 yılında net olarak gün yüzüne çıktı. Bundan daha öncesinde de Sovyet ve Kazak ilişkileri çokta iyi değildi. Geçmişten gelen baskı, zulüm ve zorunlu göç ile vatanlarından uzaklaştırılmaya çalıştırılmış olan Kazaklar, Sovyetlere yakın değillerdi. Siyaset ve şartlar gereği ilişkilerin farklı olmasını gerektirmiştir. Kazakistan Komünist Partisi’nin sekreteri Dinmuhammed Kunay emekliliğe ayrıldığı zaman onun yerine Sovyet Rusya tarafından, Gennady Kolbin getirildi ve makamı da yükseltildi. Daha önce hiçbir Kazak bu mevkiye gelmemişti. Kazakistan’da yolsuzluk iddiaları gündeme geldi ve olaylar gittikçe daha da şiddetlenmeye başladı. Sovyet Rusya yönetime sürekli kendi elemanlarını ve yandaşlarını atamakla meşguldü. Çünkü anca bu şekilde Kazakistan’ ı ve Kazakları elde tutabilirdi. Gabaçov’a karşı hareketlilik başladı. Protestolar ve gösterilerle Kazak halkı uyanışa geçmiştir. Hareketlenmeler sadece sivil de değil aynı anda siyasal alanda da meydana gelmiştir. “Kazakistan’ı yönetecek Kazak olmalıdır, Kazakistan Kazaklarındır.’’ gibi pankartlar açıp yürüyüşler yapılmıştır. Siyasi partiler oluşturulmuştur.

Ülke ekonomisinin millileşmesi ve bağımsızlığı için de çok mücadele eden Nursultan Nazarbayev, 14 Nisan 1990’da parlemento tarafından ilk Kazak cumhurbaşkanı seçildi. Nursultan Nazarbayev Kazakistan’da Komünist Partiye yasak getirdi. Tabi bunca başarı sağladığı halde ve Kazak halkının egemenliği ve bağımsızlığı için uğraş veren Nazarbayev’in karşısında kendisine ve politikasına muhalefet edecek şahıslar da çıkacaktır. Nazarbayev, birçok dış ülkeyi ziyarette bulundu. Dış ülkelerden de kendisini ziyarete gelen birçok devlet adamı olmuştur. Bunlar içerisinde T.C. cumhurbaşkanı Turgut Özal, Alman Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher gibi şahıslar bulunmaktadır.

Nursultan Nazarbayev uluslararasında tanınmış ve kabul edilmiş bir siyasetçi profili kazanmış olduğu 1 Aralık 1991’de yapılan seçimde 5 yıl süreyle Kazakistan Cumhurbaşkanlığına seçildi. Kazakistan Parlamentosu  10 Aralık 1991’de, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını bırakarak, Kazakistan Cumhuriyeti adını kabul etti. Kazaklar, 1991 yılında Orta Asya Türk kökenli halkları arasında en son bağımsızlığına kavuşan ulus oldu.

 

 

Kazaklar, değişik alfabelerle kullansalar da her zaman ana dili olarak Türk Dili ailesinden, Kazakçayı konuştular. Kazaklar 1991 yılında bağımsızlıklarını ilan edince, ulus meselesini siyasi yönden çözdüler. Yani Kazak halkı bir millete dönüştürüldü.  Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de Kazakçayı ülke dili-devlet dili ilan etti. Bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti, geçen 20 yıl içinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli gelişmeler gösterdi ve hızda kalkındı. Bağımsız kurumlar oluşturdu, uluslararası arenada kendisini kabul ettirdi. Birçok uluslararası kurum ve kuruluşlara üye oldu, pek çok önemli siyasi, ekonomik toplantıya ev sahipliği yaptı. Ülke gelişti, zenginleşti ve dış dünya ile çok önemli ilişkiler kurdu. Kazak halkının sosyal ekonomik ve kültürel durumu iyileşti. Dolayısıyla Kazakistan, Orta Asya’nın hızla gelişip kalkınan, kaynakları güçlü ve zengin, halkı müreffeh bir ülke durumuna yükseldi.

5.Günümüz Kazakistan’ı

Kazakistan 1992’li yılların başlarında bağımsızlığını ilan etmiş olan Türk Cumhuriyetleri arasında toprak büyüklüğü olarak en büyük (geniş) ülke konumundadır. 1992 sayımına göre ülkenin o zamanki nüfusu 18.500.000 civarındaydı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bile Rusya, Kazak topraklarının verimli kuzey kesimine göz dikmiştir. Bu durum Kazaklar içerisinde büyük tepkilere yol açtı. Ruslar, Kazakların doğal zenginliklerinden vazgeçmeyeceklerini görüyorlardı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 1993 yılından itibaren Kazak meclisi içerisinde Türk kökenli milletvekillerinin girmesine özen gösterdi. Bu durum Kazan halkının yararına olacaktır. Cumhurbaşkanı Kazakistan meclisini Kazak halkının menfaati ve geleceği için bir nevi Türkleştirme politikası gütmüştür. 1995 yılında Kazakistan’ın başkenti Almatı’dan Akmola’ya taşınmak istendi. Bu esnada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den de yardım talebinde bulunulmuştur.Kazakistan cumhuriyeti kuruldu ama aynı anda onun dışında da siyasi partiler teşekkül etti. Bu parti içerisinde, Cumhuriyetçi Parti, Sosyal Demokrat Parti, Ulusal Bağımsızlık Partisi ve Milli Kongre Partisi bulunmaktaydı. Kazakistan bağımsızlığını arttırdıkça Rusya’nın emelleri de geri planda kalıyordu. Rus aileler, bir süre sonra Kazakistan topraklarından anavatanları Rusya’ya göç etmeye başladılar.

 

 

Doğal kaynaklar bakımından zengin bir özelliğe sahip olan Kazakistan uluslararasında söz sahibi bir konuma geçecektir. Kazakistan’da cumhurbaşkanı beş yılda bir seçilir. Cumhurbaşkanı kırk yaşını doldurmuş olmalıdır. Kazakça bilmesi şarttır. Seçmen yaşı 15’tir. Kazakistan’ın Türkiye ile ilişkileri de olumlu yöndedir. TÜRK SOY çalışmaları sayesinde milli kültür, birlik ve dayanışmanın sağlanmasında önemli başarıları elde etmiştir.

 

 

6.Kazaklarda Din ve Sosyal Yapı

Kazakistan İslam coğrafyasının en uzak köşesinde; kuzeyinde ve doğusunda Rusya, güneyinde de Çin bulunan bununla birlikte İslam ülkesi olmayan Müslümanların çoğunlukla olduğu bir ülkedir. İslamiyet Kazak topraklarında VIII- IX. yüzyıllarda Arapların bölgeye seferleriyle yayılmaya başlamıştır. 756’da Araplarla Karluklar işbirliği yaparak Gök Tengri dinine inanan Türkeşleri yenilgiye uğratmışlar, yirmi yıl sonra da Karlukların çoğu İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Ancak bunlara rağmen İslam dinini Kazalardaki tüm boylar değil, sadece güneydeki şehirler ve onların çevresinde yaşayan boylar kabul etmişlerdir. Halkın diğer bölgelerde yaşayan kısmı ise örf, adet ve gelenek göreneklere dayanan atalar dinine inanamaya devam etmiştir. Bundan dolayı eski dönemlerde kazak topraklarında İslamlaşma aynı hızda olmamıştır. Kazakistan’ın Müslümanlaşmasında mutasavvıfların rolünün büyük olduğu belirtilir. Onlar İslam dinini yerli düşünce ve adetlere adapte ederek yayılmasına çalışmışlardır. Mutasavvıflar öldükten sonra mezarları ata-baba ruhuna olan saygıyla birleşerek kutsal mekanlara dönüştürülmüştür.

 

 

Nüfusun %70’i Müslüman olan Kazakistan’da bozkırın ruh kültü ve İran’dan gelen inançlar etkilidir. Kazaklar Hanefi mezhebine bağlı ve Sünnilerdir. Ancak bölgede Sünnilik ve Şiilik arasında farkı bilen çok azdır. Bunlarla birlikte halkın arasında batıl inançlarda (ırım) yaygındır.Devletin resmi dini yoktur. Müslümanların oranı %47’i bulmaktadır. Müslümanlar genellikle Sünni’dir. Geriye kalan nüfusun büyük çoğunluğu Hıristiyan, bir kısmı ise doğu dinleri mensubudur. Hristiyanlar arasında Ortodokslar birinci sırayı yer alırken ikinci sırada Protestanlar sonra Katolikler gelmektedir. Oransal olarak dini dağılıma baktığınızda ise Müslüman (%47), Ortodoks (%44), Protestan (%2), diğer (%7)’dir.

 

 

Kazakistan bağımsızlığından sonra İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olmuştur. Bağımsızlığından itibaren Kazakistan eğitim alanında değişiklikler yaşamıştır. Kazak Türkleri bu bağlamda 1929’a kadar Arap alfabesiyle, 1929- 1939 yılları arasında Latin alfabesiyle yazdılar. 1939’dan sonra Kiril alfabesine geçmişlerdir. Bütün bu değişiklikler ise onların kültürlerinde bir kopukluğa sebep oldu. Bununla birlikte 1950- 1960 yılları arasında Kazakistan’da 11.750 okul bulunmaktadır. Yine Kazak ilimler akademisine bağlı 35 enstitü faaliyet göstermektedir.1992 yılına gelene kadar, Kazakistan’da elliye yakın, yüksekokul ve araştırma merkezi bulunmaktaydı. Bu tarihlerden sonra modern eğitim yapılmaya başlandı. Bunun yanı sıra Türkiye ile varılan bir anlaşma gereğince 1993’te Hoca Ahmet Yesevi Milletler arası Türk-Kazak Üniversitesi kurulmuş ve Çim kent ile Türkistan’daki fakülteler buraya bağlanmıştır.

 

 

Kazakistan, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim sanatı, mimari, müzecilik ve sanatın diğer dallarında önemli mesafeler almıştır. Başta büyük kentler olmak üzere ülkenin hemen hemen bütün coğrafyası  pek çok sanatsal ve mimari yapıya, flormani orkestrası ve bale salonlarına, müzelere, sanat galerine ve benzeri yapılara ev sahipliği yapmaktadır.  Sözlü edebiyatın en önemli dallarından olan edebi ve hamasi manzumelerden Alpamız, Guplandı, Gember Bahadır, İrtarğın gibi destanlar, nesilden nesile nakledilerek günümüze ulaşmıştır. Ayrıca aşk edebiyatlarının en önemlilerinden sayılan Gızcibek, Ayman Şorpan ve Bayan Sulu Destanları Kazak halkının en önemli edebi şahaserlerinden sayılmaktadır. Ünlü Kazak araştırmacı ve alim Şokan Velihanov’un baş yapıtı sayılan Tengri adlı eseri Kazakların geleneksel savaş oyunu Bakslığı dünyaya tanıtmıştır. Kazakların milli çalgısı kopuzun ahengiyle birlikte gerçekleşen bu sanat, seyyahların ve tarihçilerin dikkatini çekmiştir. Nitekim ünlü Polonyalı Seyyah Yano Şekoviç, 19. yüzyılda Kazakistan’da dolaşmış ve Baksılıkla ilgili eserler ortaya koymuştur.

 

 

7.Kazaklarla İçtimai ve Ekonomik Yapı

Kazaklarda toplumun temel taşı ailedir. Kazak Türklerinde aile reisi, bütün malın sahibiydi, aile efradına yapılacak işleri o gösterirdi. Çocuklar üzerinde nüfuzunu torunlarından herhangi birini kendisine evlat ederek onu yetiştirecek derecede sınırsızdı. Ailevi ata hakkına dayanan ve dışarıdan evlenme içtimai şekillerine uygun nizamı esastı. Diğer tabiriyle yeni kurulan aileler koca tarafını tutardı. Ailede erkekler sürünün muhafazasına,  kısrak sağma ve kımız hazırlama işlerine bakarken kadınlar, çadırın çözülmesi ve kurulması, süt sağma, tereyağı- peynir çıkarma, deri işçiliği, ayakkabı, keçe, çorap, kese imalatı ile uğraşırlardı. Genç kızlar da boş durmazlar, başta yemek, bulaşık, çamaşır ve çocukların bakımı olmak üzere bütün aile efradının giysileri ve evin süslenme ve döşenme işlerine yarayan “Şiy”in sarılma ve dokunması, “sırmak” denilen keçiden yapılacak döşemeliklerin yapım işleriyle ve çeyiz hazırlamak ile uğraşırlardı.

 

 

Menfaat bakımından sıkı surette birbirine bağlanmış aileye diğer akrabalarla başka ailelerde katılırlardı. Bu suretle en küçük sosyal birlik olan Avul (Köy) meydana gelirdi. Avul  geniş bir aileydi. Baba, evlenmiş oğulları, evlenmemiş kızları ve birkaç evli kardeş ve bunların çocuklarından meydana gelirdi. Avul’un büyüklüğü, civarda hayvanlara yetecek otlakların miktarına bağlıydı. Avullar da işçiler, öksüzler veya sürülerini kaybetmiş ve tekrar sürü yapmaya çalışanlar da bulunurdu.  İdeal şartlarda Avul baba tarafından akraba, erkekleri ve karılarıyla çocuklarından oluşurdu. Avul, 6-10 aileden ibaret bulunurdu. Avul’un başı Aksakallardır. Avul başkanı ailenin en yaşlısı olup, reisi durumunda idi ve en büyük mülk ve en çok akraba sahibi olan kişiydi.

 

 

Bununla birlikte Kazak Türkleri arasında en önemli tören zamanları evlenmeler ve ölüm yıldönümleri idi. Bu törenlerde ziyafetler verilir, şölenler yapılır ve sonrasında çeşitli yarışmalar düzenlenirdi. Halk arasında ozanların önemli bir yeri vardı. Akın denilen bu halk ozanları türküleri, inançları, destan ve efsaneleri yaymak için adeta bütün Kazakistan’ı dolaşırlardı. Bütün Türkler gibi Kazak Türkleri de bahar bayramını kutlarlar. Nevruz gelmeden önce şehirler içerisinde hummalı bir çalışma başlar, temizlik yapılır, alışverişe gidilip, çadırların her tarafı süslenip yiyeceklerle doldurulur, bayram sırasında at yarışları, güreş, cirit oyunları oynanır.

 

 

Dünyadaki kromun % 26’sı, altının %20’si, uranyumun %17’si, Kazakistan’dadır.  Ülkenin mineral ve hammadde üretimi ise kendi ihtiyacının çok üstündedir. Bu nedenle metalik bizmut, süngersi titanyum, kil ve rafine bakır mangan ve konsantreleri üretiminin %90’ı, petrol, metalik kurşun, çinko üretiminin % 80’i ile doğalgaz, kömür, demir cevheri ve krom üretiminin de %50’den fazlası ihraç edilmektedir.

Kazakistan toprakları altında keşfedilmiş maddi zenginlik, 2 trilyon Amerikan dolarından fazladır. Petrol rezervi bakımından Kazakistan, petrol işleyen ülkelerin çoğundan önde gelmektedir. Ülke çok sayıda petrol, kondensat doğal gaz çıkartılan yataklara sahiptir. Dolayısıyla ülkenin 172 petrol, 42 kondensat, 94 Doğal gaz yatağı bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde işletilmekte olan Kaşağan doğal gaz yatağı, dünyadaki büyük doğal gaz yataklarından birisidir.

 

Ekonomi gelişiminin bu günkü safhasın da ulusal pazarda haksız rekabetten korunma yöntemlerini gerçekle

ştirmek ve devletin ithalat yerine yerli üretime ağırlık vermesiyle, ulusal üreticileri desteklemek olarak belirlenmektedir.

Ayten GÜRSOY

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

YENİ HABERLER